Regulamin

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy regulamin (nazwany dalej, jako,,Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu www.turystykawwakacje.pl.
 2. Administrator witryny: Mariusz Cetnarski e-mail: mariusz@dlafirm.eu, telefon: 503-317-730 (zwanej dalej „Serwisem” lub ,,Portalem”) udostępnia bezpłatnie dostęp do wszelkich zawartych na niej treści oraz funkcjonalności. Nadto umożliwia odwiedzającym aktywny udział w rozwoju portalu poprzez np. zgłaszanie obiektów turystycznych (np. atrakcje turystyczne, zabytki, miejsca) i branie udziału w organizowanych akcjach.
 3. Użytkownik, który odwiedza portal akceptuje obowiązującą politykę plików cookies i regulamin. W przypadku braku akceptacji zapisów powinien opuścić witrynę.

DANE OSOBOWE:

 1. Administrator serwisu może w przyszłości uruchomić funkcję newslettera. Wówczas każdy subskrybent zyskuje prawo do wypisania swojego adresu email z listy, a administrator zobowiązuje się do wykorzystywania dostępnych danych wyłącznie do celów informacyjnych związanych z portalem.

OCHRONA PRAW AUTORSKICH:

 1. Dostępne w serwisie informacje oraz zdjęcia są własnością ich autorów i wykorzystywane są wyłącznie w celach prezentacyjnych. Zabrania się ich kopiowania.
 2. W przypadku zaistnienia podejrzenia o tym, że opublikowane zdjęcie lub informacja mogła zostać zamieszczona bezprawnie, użytkownik może zgłosić administratorowi swoje zastrzeżenia za pośrednictwem dostępnego w serwisie formularza kontaktowego. Administrator oczekuje, że osoba będąca autorem spornej treści przedstawi tytuł prawny do posiadanego przepisu lub informacji, która miała zostać bezprawnie skopiowana. Administrator po analizie zgłoszenia, jeśli uzna roszczenie za zasadne usunie trwale niedozwolony materiał ze stron serwisu w terminie nieprzekraczającym 14 (czternastu) dni roboczych.

TREŚCI ZABRONIONE:

 1. Administrator zabrania użytkownikom serwisu publikować w częściach niemoderowanych wszelkich zawartości sprzecznych z prawem lub łamiących normy społeczne i obyczajowe.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

 1. Administrator nie kontroluje w sposób ciągły publikowanych na łamach całego serwisu przez użytkowników treści. W przypadku ujawnienia treści niezgodnych z regulaminem, administrator usunie je w możliwie krótkim czasie. Każdy użytkownik, którzy natrafi na treść niedozwoloną proszony jest o zgłaszanie tego faktu administratorowi.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia (wynikłe np. z transakcji zawieranych między rezerwującym, a zamawiającym), których nie jest stroną oraz za ewentualne szkody powstałe w wyniku wykorzystywania dostępnej w serwisie treści .

ZMIANY REGULAMINU:

 1. Administrator może zmienić niniejszy regulamin z siedmiodniowym wyprzedzeniem. O zamiarze wprowadzenia zmian poinformuje w sposób widoczny na stronie głównej serwisu www.turystykawwakacje.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Wszelkie spory i roszczenia związane z portalem co do zasady rozwiązuje się polubownie, a nierozwiązane rozpatrzy właściwy Sąd Powszechny.
 2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowane mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Regulamin obowiązuje od 14 maja 2016 roku. Jego wszelkie zmiany będą wchodziły w życie po upływie 14 dni od publikacji i powiadomienia użytkowników oraz partnerów.